Unidom

Profesjonalne podejście

Nowoczesne technologie

Wspaniałe rezultaty

Klauzula informacyjna „RODO” do zastosowania w umowach których stroną jest P.W. UNIDOM S.C. W.Majewski, J.Osuch, M. Ciesielska-Osuch

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych jest: P.W. UNIDOM S.C. W.Majewski, J.Osuch, M. Ciesielska-Osuch z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 30.
 • Pani/Pana/Klienta dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.W.UNIDOM S.C. co oznacza w szczególności:
  • zawieranie i realizowanie umów
  • wystawianie faktur
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 • Pani/Pana/klienta dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy oraz okres wynikający z art.112 ustawy o podatku od towarów i usług a także art.70 § 1 Ordynacji podatkowej.
 • w odniesieniu do Pani/Pana/Klienta danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Klienta danych osobowych
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/klient, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • do kontaktu z administratorem danych w P.W.UNIDOM S.C. służy następujący adres email: unidom.bydgoszcz@gmail.com